dane rodzica | parent info

imię matki | mother’s name

nazwisko matki | mother’s surname

kraj | country

imię ojca | father’s name

nazwisko ojca | father’s surname

kraj | country

e-mail

potwierdź e-mail | confirm e-mail

telefon | phone

preferowana metoda kontaktu | preferred method of contact

dane dziecka | child’s info

imię dziecka | child’s name

nazwisko dziecka | child’s surname

data urodzenia | date of birth

wniosek o przyjęcie | applying for

data rozpoczęcia | starting date

twoja wiadomość | your message

wyślij | send
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Spectrum Progress Ewelina Donatti ul. Wrocławska 25, 55-080 Mokronos Górny.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu