Maria Montessori

„Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy,
ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości.”

Maria Montessori

Gruntowne, rzetelne i wszechstronne nauczanie w Niepublicznej Szkole Montessori nie jest tylko realizowaniem programu, ale czymś więcej. Tu Dzieci uczymy życia. Zarażamy je miłością do nauki, także poza szkołą, pokazujemy, jak wiele ona im daje oraz jak może być ciekawa. Bezcenna jest też świadomość Dziecka, że wiedza jest kluczem do rozumienia siebie.

W Niepublicznej Szkole Montessori panuje atmosfera wzajemnej akceptacji i szacunku. Wspieramy indywidualne zainteresowania dzieci, ich talenty, kreatywność i wyobraźnię. 

Wspieramy wykorzystywanie najnowszych technologii , tak aby uczniowie byli przygotowani do życia w społeczeństwie informacyjnym.  

Dbamy o to aby nasi uczniowie potrafili pracować w grupie, skutecznie się komunikować i budować poprawne relacje z innymi. 

Nasi uczniowie wierzą we własne siły i mają poczucie własnej wartości. Potrafią się uczyć oraz sprawnie analizować  informacje. 

Nasza szkoła realizuje ciekawe projekty edukacyjne, angażuje się w akcje społeczne i charytatywne. 

 

EDUKACJA DWUJĘZYCZNA

 

W I etapie kształcenia w Niepublicznej Szkole Montessori, Dzieci uczą się w dwujęzycznej klasie trzyrocznikowej.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ O PROGRAMIE DWUJĘZYCZNYM

 

KOMPETENCJE CYFROWE

Kompetencje cyfrowe są ważną częścią współczesnych programów nauczania.  Z  powodzeniem integrujemy je w program Szkoły Montessori. Dzieci mają dostęp do pracowni komputerowej. W roku szkolnym 2018/2019 Międzynarodowa Akademia Montessori będzie należała do programu Cogito 21, który wspiera placówki edukacyjne w zakresie bezpiecznego i mądrego posługiwania się informacjami w sieci. Niepubliczna Szkoła Międzynarodowej Akademii Montessori przystąpiła również do ekscytującego programu Microsoft Innovative Educator ( MIE), który umożliwia wirtualne podróże po całym świecie i spotkania na żywo z ekspertami, uczniami i nauczycielami mieszkającymi na wszystkich kontynentach.  

 

BIBLIOTEKA DWUJĘZYCZNA

W Szkole Montessori uczniowie mają dostęp do literatury zarówno w języku polskim jak i angielskim. Akademia posiada serię książek wydawnictwa Oxford University Press - Oxford Reading Tree, która znakomicie wspomaga uczniów w nauce czytania w języku angielskim i jest zgodna z wytycznymi Cambridge Primary Framework. 

 

PRACOWNIE TEMATYCZNE

Niepubliczna Szkoła Międzynarodowej Akademii Montessori posiada doskonale wyposażoną pracownię komputerową, specjalnie zaaranżowaną przestrzeń dla programu Microsoft Innovative Educator, pracownię biologiczną, geograficzną, mini stację meteorologiczną w ogrodzie oraz bibliotekę dwujęzyczną. 

 

KLASY TRZYROCZNIKOWE

Klasy wielorocznikowe w Szkole Montessori, dają Dzieciom szansę rozwijania umiejętności według własnego tempa, a nie tempa narzuconego przez grupę rówieśników.

Program nauczania może być dostosowany indywidualnie do każdego ucznia. Grupa szkolna złożona z Dzieci w różnym wieku sprzyja wzajemnej wymianie doświadczeń, inspiruje, zapewnia optymalny rozwój społeczny. Pierwszy etap kształcenia w szkole podstawowej to, zgodnie z podstawą programową MEN, czas na wyrównanie różnic rozwojowych – nasze klasy trzyrocznikowe sprzyjają realizacji tego założenia.

Klasy szkolne w Niepublicznej Szkole Montessori prowadzone są przez dwóch wychowawców – nauczycieli montessoriańskich. Jeden z nauczycieli mówi do dzieci wyłącznie w języku angielskim. 

 Nasi podopieczni są wspierani w zakresie:

  • krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
  • współpracy i komunikacji,
  • kreatywności i twórczego myślenia,
  • obywatelskości,
  • kompetencji cyfrowych,
  • umiejętności przywódczych. 

 

 

POMOCE ROZWOJOWE MONTESSORI

Każda sala lekcyjna w Niepublicznej Szkole Międzynarodowej Akademii Montessori wyposażona jest w różne pomoce edukacyjne, które w terminologii pedagogiki montessori zwane są  pomocami rozwojowymi. Wspierają one Dzieci w całym procesie edukacyjnym prowadzonym w szkole. W klasycznej sali jest tablica i ławki, a jedynym źródłem wiedzy – nauczyciel i podręczniki. Ciężko w takich warunkach o wszechstronne podejście do nauczanych treści, a wiemy przecież, że by dotrzeć do każdego Dziecka trzeba stosować różne metody. Decyduje o tym chociażby to, jaki jest sposób nabywania umiejętności przez Dziecko. Czy jest słuchowcem, wzrokowcem, czy kinestetykiem (takiemu Dziecku zazwyczaj jest najtrudniej w konwencjonalnej szkole podstawowej, gdyż uczy się przez działanie).

Bardzo ważnym elementem jest przygotowane otoczenie w Szkole Montessori, czyli wyłożone na półki materiały edukacyjne w szeroki sposób obrazujące konkretny dział.

 

PRACA WŁASNA

Podczas zajęć lekcyjnych w Niepublicznej Szkole Montessori, nazywanych pracą własną, Dziecko realizuje program w indywidualny sposób. Oznacza to, że gdy posiądzie jakąś umiejętność, nie musi czekać na innych, jak ma to miejsce w tradycyjnych szkołach, tylko od razu przechodzi do nowych treści. Z drugiej strony Dziecko, które potrzebuje więcej czasu na ćwiczenia nie działa pod presją tej części klasy, która poprzez to, że umie zaczynałaby się nudzić i przeszkadzać.
W trakcie pracy własnej prowadzonej w ramach zajęć szkoły podstawowej, Dziecko ma okazję nie tylko do indywidualnej nauki z nauczycielem, ale też może przećwiczyć daną umiejętność na kilku poziomach trudności przy użyciu pomocy dydaktycznych montessori, w które wyposażona jest każda sala.
Praca własna to też czas na rozwijanie zainteresowań. Ponieważ są to codzienne zajęcia trwające 3 godziny, uczeń ma wiele czasu na przepracowanie zadań obowiązkowych, dodatkowych oraz tych, które sam wybierze. W młodszych klasach szkoły podstawowej często są to projekty przyrodnicze w formie prezentacji do wystąpień publicznych, stworzenie quizu dla klasy czy plakatu z profesjonalnymi opisami cech osobniczych zwierząt. Warto nadmienić, że w tym czasie Dziecko nie musi siedzieć w ławce, może wybrać sobie miejsce, gdzie będzie się uczyć. Często decyduje o tym pomoc, którą wybierze, gdyż niektóre, takie jak linie czasu czy karty liczbowe do zabawy w bank potrzebują więcej przestrzeni.

W części popołudniowej obok kontynuacji pracy własnej pojawią się także zajęcia grupowe z plastyki, muzyki, informatyki, wychowania fizycznego oraz zajęcia dodatkowe zaplanowane wg zainteresowań Dzieci.

 

ZAKRES PROGRAMU WCZESNOSZKOLNEGO

EDUKACJA JĘZYKOWA

Pisanie - doskonalenie estetyki i tempa pisania, czytanie - doskonalenie płynności, poprawności i wyrazistości czytania, elementy literatury, poezja, gramatyka, korzystanie ze słowników, poezja.

MATEMATYKA

Dodawanie, odejmowanie, mnożenie dzielenie, dzielenie liczb większych od tysiąca sposobem pisemnym, rozszerzenie zakresu liczbowego - liczby do 1 000 000, działania na ułamkach, mnożenie i dzielenie geometryczne, wprowadzenie do ułamków, geometria.

GEOMETRIA

Linie: części prostej, związki między prostymi; figury geometryczne; kąt; trójkąt i wielokąty oraz ich części; koło i jego części.

NAUKA O KOSMOSIE

Wstęp do nauki o wszechświecie, powstanie wszechświata, niebo nocą, Droga Mleczna.

BOTANIKA

Świat przyrody, budowa rośliny - części i typy korzenia, łodygi, liścia, owocu, typy blaszek liściowych.

ZOOLOGIA

Gromada, bezkręgowce (skorupiaki, pajęczaki, owady, mięczaki, gąbki), kręgowce (ryby , gady, płazy, ptaki ssaki).

CHEMIA

Podstawy teorii atomowej, podstawy teorii molekularnej, stany skupienia, zmiany fizyczne i chemiczne, pierwiastki, mieszanki i mieszaniny, okresowy układ pierwiastków (20 podstawowych pierwiastków).

EKSPERYMENTY NAUKOWE

Erupcja wulkanu, chromatyka: rozdzielanie kolorów, detekcja skrobi, ruch wody w przyrodzie, przyciąganie ziemskie, zamarzanie, osmoza, rozszerzalność temperaturowa ciał stałych, napięcie powierzchniowe wody, erozja, siła słońca, przyciąganie magnetyczne, ładunek magnetyczny, sople mineralne, parowanie, działanie soli i inne, bariera dzwieku, powstawanie „ czarnej dziury”, fale sejsmiczne, przewodniki elektryczne, objętość płuc, puls krwi i wiele innych.

GEOGRAFIA FIZYCZNA I POLITYCZNA

System słoneczny: cykl ziemi, strefy czasowe, atmosfera Ziemi, klimat, geneza wszechświata, ukształtowania geograficzne, hydrosfera i litosfera Ziemi, ciśnienie powietrza, obieg wody w przyrodzie, typy chmur, globus, mapa świata i poszczególnych kontynentów, kontynenty, państwa i ich stolice, flagi, religie świata, style życia mieszkańców i wiele innych,

HISTORIA

Pojęcie czasu, linia życia, prezentacja własnej historii, dni tygodnia, rok i jego części, zegar, określanie pory dnia, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, wiek ziemi i wszechświata, pojęcie czasu przed naszą erą i naszej ery, linia życia Ziemi, skamieniałości, linia życia gatunku ludzkiego, podstawowe potrzeby ludzi (wprowadzenie: ubranie, żywność, bezpieczeństwo, obrona, transport, komunikacja, medycyna, religia), prehistoria: Egipcjanie, Rzymianie, Średniowiecze, Renesans, Nowożytność.

SZTUKA

Kolory podstawowe i pochodne, kolory ciepłe i zimne, linia, kształty, proporcje, światło i cień, perspektywa.

MUZYKA

Wychowanie muzyczne, kompozytorzy, percepcja muzyki, nauka o instrumentach.

Dodatkowo w ramach programu Montessori odbywają się zajęcia z Kultury, Życia Codziennego i Sensoryki.

 

ocena opisowa i jej korzyści

W klasach 1-3 obowiązuje ocena opisowa, dająca obraz stopnia zaawansowania Dzieci w czytaniu, pisaniu czy rozumieniu zadań. Ocena opisowa uwzględnia indywidualny poziom opanowania materiału wyżej wymienionych umiejętności przez ucznia, nie stwarzając przy tym pola do rywalizacji. Taki podział ról rozwija umiejętność działania w zespole i uczy wzajemnego szacunku. Atmosfera przyjaźni i współpracy pozytywnie wpływa na całościowy rozwój Dziecka. W otoczeniu Montessori każdy uczeń kroczy własną drogą rozwoju i nie musi z nikim konkurować.

 

prace domowe

W Szkole Montessori nie ma zadań domowych. Wszystkie elementy pracy Dziecka: poznanie, przećwiczenie i sprawdzenie wiadomości odbywa się na terenie szkoły podstawowej. Wprawdzie dzień szkolny ma nieco inny układ, ale o godzinie 16 uczeń idzie do domu i może prawdziwie odpocząć, tak jak my odpoczywamy po zakończeniu swojej pracy. Wyznajemy zasadę, że miejsce na profesjonalne nauczanie i naukę jest w szkole. Dziecko musi mieć czas na beztroski odpoczynek i po prostu cieszenie się Dzieciństwem. Z wiekiem wymagania rosną. Jednak szkoła nigdy nie przerzuca na Rodziców obowiązku douczania, tłumaczenia czy „ślęczenia” nad lekcjami. Dziecko nauczone przez nas samodzielnej pracy w domu wykonywać będzie różne projekty, analizy, rozważania z różnych dziedzin. Praca ta będzie miała charakter twórczy i sprowokuje Dziecko do wgłębienia się w zadane zagadnienia poznane podczas zajęć w szkole podstawowej.